Ter ere van Marnix Rueb en het standbeeld van Haagse Harry

Geplaatst door Redactie op 24 februari 2016 om 16:39 in de categorie Algemeen nieuws

screenshot-haags-homepageDe toeristisch culturele website van Den Haag, denhaag.com, kent vanaf 25 februari een nieuwe taalversie op het speciale domein dehaag.com: hélémaal in het Haags. Aanleiding hiervoor is de onthulling van het standbeeld van Haagse Harry op donderdag 25 februari. Dan wordt op de Grote Markt een 2,5 meter hoog standbeeld van de populaire stripheld onthuld. Voor de Haagse taalvariant is een speciaal Haags algoritme geschreven.

Marco Esser, directeur Den Haag Marketing: “Denhaag.com kent een aantal taalversies: Nederlands, Engels, Duits, Frans en – zelfs – Chinees. Ik ben heel blij dat we nu eindelijk ook een Haagse taalversie hebben. Als eerbetoon aan Marnix Rueb en zijn creatie Haagse Harry. Het werd wel een keer tijd dat we op onze website de bezoekers in onze eigen taal welkom heten! Het is tenslotte de mooiste taal achter de duinen.”

Een heus Haags algoritme

De grootste verdienste van Marnix Rueb is misschien wel dat hij voor het platpratende stripkarakter een eigen fonetische spelling van het Haagse dialect ontwikkelde. De beginselen van de Haagse spelling legde Rueb samen met zijn broer Robert-Jan en cabaretier Sjaak Bral vast in verschillende taalboeken. Dankzij Marnix Rueb is het Haags uitgegroeid tot het populairste dialect van Nederland. De onthulling van het standbeeld was reden voor Q42, de bouwers van denhaag.com, om een Haags algoritme te schrijven voor de site op basis van Ut groen-geile boekie. Velen gingen hen voor om te proberen het Haags in een kant en klare vertaalmachine te stoppen, maar verdienden nooit de goedkeuring van het Haagse Tale Instituut: Sjaak Bral en Robert-Jan Rueb. Niet zo gek, want volgens Bral is “het Haags een levendige taal”. Of anders gezegd: een taal met veel inconsequenties in haar taalregels. Een algoritme gaat dus nooit de volle honderd procent halen, maar dit algoritme heeft de volle zegen van het Haagse duo.

Onthulling

Begin 2015 kreeg de in 2014 aan longkanker overleden Marnix Rueb postuum de Haagse Cultuurprijs. Met de bijbehorende 50.000 euro is het standbeeld op de Grote Markt bekostigd. De Cultuurprijs is de belangrijkste culturele prijs van Den Haag. Het drie ton zware en meer dan twee meter hoge beeld, ontworpen door kunstenaar Bouke Schuemie en geboetseerd door Rob Daenen, wordt geplaatst boven de ingang van de tramtunnel, met uitzicht op de toren van de Grote Kerk. In de sculptuur is as van de tekenaar verwerkt. Hagenaars mochten zelf een tekst verzinnen voor het t-shirt van Haagse Harry. Welke tekst het geworden is, wordt bekend op 25 februari. De onthulling van het standbeeld op de Grote Markt vindt plaats om 18:00 uur, voorafgegaan door een optreden van de Haagse band Ragmob om 17:30 uur. Het beeld wordt onthuld door Jody Koppers, de dochter van de overleden tekenaar, en wethouder Joris Wijsmuller. Cabaretier Sjaak Bral neemt de presentatie voor zijn rekening.

Facts & Figures

 • Volgens Marnix Rueb was er eerst Haags en daarna pas het Algemeen Beschaafd Nederlands en was het Haags geen dialect maar een taal.
 • Van Kooten en de Bie gingen Haagse Harry voor en wisten het Haags landelijk populair te maken.
 • De stripheld verscheen voor het eerst in 1991.
 • De strip was ook ver buiten Den Haag populair.
 • Het Haags is het populairste dialect van Nederland.
 • Van het eerste album van Haagse Harry zijn 140.000 stuks verkocht, daarna volgden er nog 4. In totaal zijn bijna 500.000 stuks verkocht.
 • Samen met zijn broer Robert-Jan en Sjaak Bral gaven ze Ut Groen-Geile Boekie over het Haagse dialect en twee zogenoemde Scheuâhkalendâh uit.
 • Zijn laatste publicatie was de Haagse vertaling van Nijntje (2014): ‘Nijntje an zei’.

En hier het persbericht in het Haags. Tip: probeer het fonetisch te lezen

screenshot-haags-homepage2De toeristies kulterele website van De Haag, dehaag.com, kent vanaf 25 feibruwarie un nieuwe taalvegsie op ut speiciale domèn dehaag.com: hélémaal innut Haags. Anlèding hieâhvoâh is de onthulling vannut standbeild van Haagse Harry op dondâhdag 25 feibruwarie. Dan wogt op de Graute Marrek un 2,5 meitâh haug standbeild van de paupelère stgipheld onthuld.

Marco Esser, direkteuâh De Haag Marreketing: “Dehaag.com kent un antal taalvegsies: Neidâhlans, Engels, Dùits, Frans en – zellufs – Chineis. Ik ben heil blè dat we nâh èndelijk auk un Haagse taalvegsie hebbûh. As eâhbetaun an Marnix Rueb en zèn creijasie Haagse Harry. Ut wegd wel un keâh tèd dat we op onze website de bezoekâhs in onze ège taal wellekom hetûh! Ut is tenslotte de mauiste taal achtâh de dùinûh.”

Un heus Haags algoritme

De grautste vedienste van Marnix Rueb is misschien wel dat hè voâh ut platpratede stgipkaraktâh un ège fonetiese spelling vannut Haagse dialek ontwikkelde. De beginseile van de Haagse spelling legde Rueb same met zèn broeâh Robert-Jan en cabberetieâh Sjaak Bral vas in veschillende taalboekûh. Dankzè Marnix Rueb is ut Haags ùitgegroeid tot ut paupelèhste dialek van Neidâhland. De onthulling vannut standbeild was reije voâh Q42, de bâhwâhs van dehaag.com, om un Haags algoritme te schrève voâh de site op basis van Ut groen-gèle boekie. Veile ginge he voâh om te praubere ut Haags innun kant en klare vetaalmachine te stoppe, maah vediende nauit de goedkeuâhing vannut Haagse Tale Instituut: Sjaak Bral en Robert-Jan Rueb. Nie zau gek, want volleges Bral is “ut Haags un leivendeige taal”. Of andâhs gezegd: un taal met veil inkonsekwensies in haah taalreigels. Un algoritme gaat dus nauit de volle hondâhd praucent hale, maah dit algoritme hep de volle zeige vannut Haagse duo.

Onthulling

Begin 2015 kreig de in 2014 an longkankâh auvâhleije Marnix Rueb postuum de Haagse Kultuâhprès. Met de bijbehorende 50.000 euâho is ut standbeild op de Graute Marrek bekostag. De Kultuâhprès is de belangrèkste kulterele près van De Haag. Ut drie ton zware en meâh dan twei meitâh hauge beild, ontworpe doâh kunstenaah Bouke Schuemie en geboetseâhd doâh Rob Daene, wogt geplaats bauve de ingang van de tremtennel, met ùitzich op de tore van de Graute Kerrek. In de skulleptuâh is as van de teikenaah vewerrek. Hagenaahs mochte zelluf un teks vezinne voâh ut t-shirt van Haagse Harry. Welleke teks ut gewogde is, wogt bekend op 25 feibruwarie. De onthulling vannut standbeild op de Graute Marrek vind plaats om 18:00 uâh, voâhafgegaan doâh un optreije van de Haagse band Ragmob om 17:30 uâh. Ut beild wogt onthuld doâh Jody Koppers, de dochtâh van de auvâhleije teikenaah, en wethâhwâh Joris Wijsmuller. Cabberetieâh Sjaak Bral neimp de preisentasie voâh zèn reikening.

Faks & Figures

 • Volleges Marnix Rueb was d’r eâhs Haags en daahna pas ut Algemeint Beschaaf Neidâhlans en was ut Haags gein dialek maah un taal.
 • Van Kaute en de Bie ginge Haagse Harry voâh en wiste ut Haags landelijk paupelèh te makûh.
 • De stgipheld veschein voâh ut eâhs in 1991.
 • De stgip was auk veâh bùitûh De Haag paupelèh.
 • Ut Haags is ut paupelèhste dialek van Neidâhland.
 • Van ut eâhste album van Haagse Harry zèn 140.000 steks vekoch, daahna vollegde d’r nog 4. In totaal zèn bèna 500.000 steks vekoch.
 • Same met zèn broeâh Robert-Jan en Sjaak Bral gave ze Ut Groen-Gèle Boekie auvâh ut Haagse dialek en twei zaugenoemde Scheuâhkalendâh ùit.
 • Zèn laatste publicasie was de Haagse vetaling van Nijntje (2014): ‘Nijntje an zei’.

 

5.0
01

Sharing is caring!

Comments are closed.